Algemene voorwaarden

Duran Elektrotechnisch Bedrijf
Parkzichtlaan 182
3544 MN Utrecht
E: info@duranetb.nl
I: www.duranetb.nl
T: 06 - 218 26138
K.v.K Utrecht: 3023 60 61

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, werken, leveringen en diensten die worden aangeboden door Duran Elektrotechnisch Bedrijf, verder te noemen als 'de aannemer', met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Door een offerte aan te vragen, erkent de klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

Offertes van Duran Elektrotechnisch Bedrijf zijn vrijblijvend en geldig voor 30 dagen. Acceptatie van de offerte binnen deze termijn leidt tot een bindende overeenkomst, onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de offerte zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging door de aannemer.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen. Facturatie vindt plaats volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden in de offerte. Niet-tijdige betaling resulteert in een rente van 8,5% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.

ARTIKEL 4 – UITVOERINGSTERMIJNEN

Vertragingen veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden bij andere partijen of door wettelijke veranderingen leiden niet automatisch tot schadevergoedingen of boetes, tenzij specifiek anders overeengekomen.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN EN MEERWERKEN

Eventuele wijzigingen of meerwerken moeten schriftelijk worden overeengekomen door beide partijen.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

Duran Elektrotechnisch Bedrijf beperkt zijn aansprakelijkheid voor defecten aan de garanties die door de fabrikanten van de gebruikte materialen worden verstrekt. Eigen fouten van de klant of derde partijen vallen buiten onze aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde materialen blijven eigendom van Duran Elektrotechnisch Bedrijf tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de materialen terug te nemen.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Duran Elektrotechnisch Bedrijf verwerkt persoonsgegevens conform de AVG voor doeleinden zoals overeengekomen in de uitvoering van de contracten en klantenbeheer. Meer informatie over gegevensbescherming is beschikbaar op onze website.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Geschillen vallen onder het Nederlandse recht en de bevoegde rechtbanken in Utrecht.

WeCreativez WhatsApp Support
Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden.
👋 Waarmee kan ik je helpen?